Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Rättsfall

En lista av tillgängliga Rättsfall

För att lista Rättsfall under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Tomträtt – uppsägning av tomrättsavtal

Om fastighetsägaren sagt upp ett tomträttsavtal ska denna uppsägning anmälas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Anmälan ska göras inom samma tid som gäller för uppsägningen. Om så inte skett är uppsägningen ogiltig.

I ett prejudikat anger högsta domstolen förutsättningar för att en uppsägning av ett tomträttsavtal ska anses vara giltigt.

Läs hela rättsfallet - se pdf - filen nedan.

Aktier som en gäldenär – fysisk person - äger i ett fåmansbolag utgör inte beneficium.

I ett prejudikat, NJA 2004 s. 868, konstaterar högsta domstolen att aktier som en gäldenär (fysisk pehttps://juristguiden.com/admin/list_rattsfall.phprson) äger i ett fåmansbolag (aktiebolag) utgör inte beneficium och kan inte undantas från utmätning.

Dator anses utgöra beneficium för gäldenären - två hovrättsbeslut

I utmätningsmål kan en gäldenär - om denne är fysisk person - ha egendom som är fri från utmätning, beneficium. Notera att reglerna om beneficium gäller inte för gäldenär som är juridisk person.

Läs artikeln i pdf format - se nedan

ÄR DU SAMBO BÖR DU KÄNNA TILL DETTA PREJUDIKAT FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN

Om du är sambo och betalar kostnader på egendom som ägs enbart av din sambo och som inte är samboegendom bör du tänka på följande.

Högsta domstolen har i ett prejudikat, från den 6 februari 2019 i en dom T 1634-18, avgjort vem som har bevisbördan för påståendet att gjorda betalningar varit fråga om ett penninglån från den ena sambon till den andra sambon. Betalningarna avsåg fakturor som hänförde till sådan egendom som ensam ägdes av andra sambon och var inte samboegendom;
(än den betalande).

Läs hela artikeln i bifogad pdf-fil. (Prejudikatet bifogas filen)

Prejudikat - Utmätning av andel i dödsbo - denuntiation

Ett arvsavstående har inte ansetts hindra utmätning för den avstående arvingens skuld av hans andel i dödsboet, då boet inte underrättats om avståendet. Även fråga om denuntiationskravets innebörd.

4 kap. 17 § utsökningsbalken (1981:774)
NJA 1993 s. 34 (Högsta domstolen).

Juristguiden har också i en artikel behandlat denna rättsfråga – se under menyn Artiklar och kategori, Arv eller Utmätning.

Läs domen i sin helhet – se PDF nedan.