Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

DÖDSBOANMÄLAN ISTÄLLET FÖR BOUPPTECKNING

Efter en person som avlidit ska det vanligtvis göras en bouppteckning. Under vissa omständigheter kan skyldigheten att göra en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. (20 kap. 8a § ärvdabalken, AB, jfr ÄB 20:1 samt Grauers, s. 210).Den person som har ansvaret att se till att en bouppteckning kommer till stånd har också ansvaret för att det görs en dödsboanmälan. (ÄB 20:2).

Läs hela artikeln i pdf filen nedan.

Litteratur / boktips - Domaren av Dag Öhrlund

Dag Öhrlund är för mig en ny författare och jag har bara läst boken, Domaren. Det är en spännande berättelse och har oväntade inslag.

Huvudpersonerna, en domare och en präst är speciellt intressanta. De skipar var för sig sin egen rättvisa och senare tillsammans då samhället, enligt dem, inte utdömer rätmätiga straff. Då tar de vid och korrigerar, som de tycker lämpliga påföljder och de drar sig inte för att utdöma och verkställa dödsstraff. De blir helt enkelt mördare.

Mer info i pdf filen nedan

PREJUDIKAT - HÖGSTA DOMSTOLEN - SAMTYCKE TILL EN FRIVILLIG SEXUELL HANDLING ELLER INTE

Idag - den 11 juli 2019 - skrevs det rättshistoria. Högsta domstolen har i en dom för första gången prövat frågan om våldtäkt efter den nya s.k. samtyckeslagen som trädde i kraft i juli år 2018. (Brottsbalkens, BrB 6 kap. 1 och 1a §§).

Domen som meddelades den 11 juli 2019, målnummer B 1200-19, är ett prejudikat som får stor betydelse när det gäller att bedöma om en sexuell handling ska anses ha skett frivilligt mellan parterna. Prejudikatet är epokavgörande och ger viktiga och avgörande beskrivningar när det gäller att bedöma om parterna i en sexuell handling deltagit på en frivillig bas eller inte. Inte minst är det Högsta domstolen uttalat i denna fråga värt att betänka inför ett val av en presumtiv sexuell aktivitet.

I sin dom konstaterade Högsta domstolen i korthet att den sexuella aktiviteten skedde inte frivilligt men bevisningen räckte inte till för att att den utförda handlingen skulle anses ha skett med uppsåt. Högsta domstolen ansåg dock att omständigheterna var tillräckliga för att anse att det förelåg grov oaktsamhet i frågan om målsäganden deltog frivilligt i den sexuella händelsen. Därför ansågs brottet vara oaktsam våldtäkt istället för våldtäkt; Brottsbalken, BrB, 6 kap. 1 och 1a §§.

BORGENÄR KAN HA ETT BEFOGAT INTRESSE AV ATT EN BOUTREDNINGSMAN UTSES

Det förekommer att dödsbodelägare inte är överens om hur dödsboets tillgångar ska förvaltas och skiftas mellan delägarna. De kan då ansöka om att domstolen utser en boutredningsman. Detta är kanske allmänt känt men att en borgenär kan ansöka om att få förordnat en boutredningsman är nog inte lika allmänt bekant. Huvudsyftet med denna artikel är att informera om att en borgenär har denna möjlighet.

Läs vidare pdf fil nedan

ATT AGA SINA BARN ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE

Att aga ett barn – tillfoga det en kroppsskada eller smärta – var en metod som användes när det gällde att uppfostra sina barn. I vissa länder används det fortfarande men i Sverige är det förbjudet genom en lag som kom till 1979; en lag som nu fyllt 40 år.
.
Artikeln tar också upp två prejudikat från Högsta domstolen som redogör bl.a. för de förutsättningar som gör att den utförda agan ska bedömas som en misshandel av normalgraden eller som ett ringa brott.

Fortsätt läsa - pdf filen nedan