Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

TOMTRÄTT

Tomträtt är en upplåtelserätt som innebär att ägaren till en fastighet överlåter nyttjanderätten till fastigheten genom ett tomträttsavtal mot att tomträttshavaren betalar en viss avgift - en tomträttsavgäld.

Läs hela artikeln - se nedan pdf - fil. .

Överförmyndaren ska inhämta yttrande innan denne lämnar tillstånd till en förvaltningsåtgärd

Normalt har barn inte en självständig rätt att disponera fullt ut över den egendom som ett barn äger. Till den dag barnet blir 18 år förvaltas egendomen av barnets förmyndare. Vanligtvis är barnets föräldrar också dess förmyndare. En åtgärd som de vill företa med barnets egendomen kräver ibland tillstånd från överförmyndaren.

Läs hela artikeln - se nedan pdf - fil.

Gäldenären kan anvisa egendom till utmätning

I utsökningsmål kan gäldenären vid utmätning anvisa egendom till utmätning. Det åligger dock Kronofogdemyndigheten att självmant (ex officio) bedöma om sådan egendom kan utmätas.

Läs hela artikeln - se nedan pdf - fil.

Uppgiftsskyddet för de som lämnar information till en tidning m.m.

Skulle du lämna uppgifter till en tidning som kan vara depraverande eller till och med påvisar att det begåtts ett tjänstefel om du visste att din identitet skulle avslöjas? Det finns dock ett skydd – anonymitetsskydd – för att din identitet inte avslöjas.

Läs hela artikeln - se nedan pdf - fil.

Något kort om förhör i rättegång

En part som för en talan i ett mål hos en domstol åberopar ofta flera omständigheter som utgör en grund för att rätten – domstolen –ska fatta det beslut som parten yrkat på. De omständigheter som åberopas ska ha betydelse för målet. Vissa omständigheter kan en part också vara tvungen att bevisa, att de förelegat eller fortfarande gäller. En part kan utnyttja olika bevismedel för att styrka existensen av en omständighet. Ett bevis medel kan vara en berättelse från ett vittne eller en utsaga från en sakkunnig person.

Läs hela artikeln, se pdf filen nedan.