Jurist Guiden

CHRISTER NILSSON

JURIST OCH FÖRFATTARE

Artiklar

En lista av tillgängliga Artiklar

För att lista Artiklar under en speciell Kategori välj i menyn nedan.

Kategori: Senast Inlagda

Ett boktips - Dödssynden (To Kill a Mockingbird, 1960), av Nelle Harper Lee.

Boken, Dödssynden, av Harper Lee är en modern amerikansk klassiker som filmatiserades år 1962. Den svenska filmtiteln blev, Skuggor över södern.

Handlingen utspelas under året 1935. Börskraschen på Wall Street 1929 var grunden för en period av fattigdom som utbredde sig i världen, särskilt i Europa och i USA.

Temat i boken är rasskillnaden i den amerikanska södern och händelserna utspelas i en liten stad där en svart man blir åtalad för misshandel och våldtäckt av en ung vit kvinna. En vit försvarsadvokat, Atticus Finch, får uppgiften att försvara den svarte mannen.

GÅR DET ATT ÄRVA SKULDER?

Helt nyligen hade tv-nyheterna ett inslag om en person som ingått ett avtal som gällde ett abonnemang och det uppgavs att avtalet fortsatte att gälla efter det personen avlidit. Den avlidnes arvingar var upprörda för att de nu skulle få överta den avlidnes betalningsskyldigheter; ärva skulderna. Av nyhetsinslaget kunde man få det intrycket att skulder efter en avliden person de ärver man.
En fundamental regel i svensk rätt är att arvingar aldrig kan ärva den bortgångnes skulder. (Så har det förvisso varit tidigare - en tid tillbaka). Vissa omständigheter ska dock beaktas.

RÄTTEN TILL BOSTADEN NÄR SAMBOS SEPARERAR – DÅ BOSTADEN INTE ÄR SAMBOEGENDOM

I samband med att ett samboförhållande upphör kan det uppstå en tvist om vem som ska bo kvar i den bostad som varit parets gemensamma bostad som inte är samboegendom. Kommer man inte överens i bostadsfrågan får problemet lösas utifrån de premisser som lagen anger; sambolagen (2003:376).

Övertagandet av en bostad kan ske genom bodelning eller genom ett särskilt anspråk när bostaden inte kan ingå i en bodelning. Ett särskilt anspråk framställs till domstolen som därefter beslutar om rätten till den aktuella bostaden. Detta gäller en bostad som består av en hyresrätt eller bostadsrätt som varit gemensam bostad; dock inte bostadsfastighet. I denna artikel redogörs för rätten att överta en hyresrätt eller bostadsrätt som inte utgör samboegendom och därmed inte kan ingå i en bodelning. Detta gäller också i de fall då samborna i ett skriftligt avtal kommit överens om att egendomen inte ska ingå i en framtida bodelning.

Anställd i privat förskola underlät att genast göra anmälan (orosanmälan) – kan vara ett brott, tjänstefel.

Anställda i en verksamhet som berör barn och ungdom är skyldiga att göra en anmälan (orosanmälan) till socialnämnden om de får kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Anmälan ska göras genast och det gäller såväl anställda inom en myndighet eller i privat verksamhet, 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

Underlåter den anställde att genast göra en anmälan när det är befogat riskerar den anställde att bli dömd för att ha begått ett brott, tjänstefel. Det framgår av ett prejudikat från Högsta domstolen, NJA 2014 s.910.

Handläggs ett ärende långsamt - begär då särskilt att det fattas ett slutligt beslut i ärendet.

Handläggningen av ett ärende ska ske enkelt, snabbt och effektivt. Dessa grundprinciper ska tillämpas men rättssäkerheten får inte bli åsidosatt. Rättssäkerheten får det inte ges avkall på. Detta är utgångspunkten för hur ett ärende ska handläggas. (9 § förvaltningslagen, FL).

Handläggningstiden för ett ärende kan variera beroende på vilket slag av ärende som det är frågan om. Det förekommer dock att ärenden har en lång handläggningstid som är obefogad och inte beror på ärendets karaktär. Om ett ärende handläggs långsamt kan sökanden begära att myndigheten ska fatta ett slutligt beslut i ärendet inom fyra veckor från den dag som begäran kom in till myndigheten. (12 § förvaltningslagen, FL). Mer info läs pdf-filen.